Wat verwachten wij van u?

Hieronder treft u een deel van onze algemene voorwaarden. Bij een offerte aanvraag zullen wij de gehele algemene voorwaarden toevoegen, zodat u deze rustig kunt nalezen. 

 

 

Uitvoering van de opdracht, overmacht, reclames, aansprakelijkheid

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle instructies voor het uitvoeren van de opdracht ruim van tevoren bekend zijn gemaakt aan opdrachtnemer en dat er geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever stelt tijdig actuele tekeningen ter beschikking waarop de ligging van kabels van gas, water, elektra, telefoon, C.A.I., stadsverwarming, tuinverlichting enzovoort duidelijk vermeld zijn. Als deze niet aanwezig zijn is opdrachtgever ter plaatse duidelijke aanwijzingen te geven aan opdrachtnemer. Zonder aanwijzingen mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat er geen leidingen liggen waarmee rekening gehouden moet worden bij het opzetten van de tent. Schade als gevolg van het slaan van grondpennen grondboringen, het aanbrengen van verankering haken aan gevels, enzovoort is voor rekening en risico van opdrachtgever tenzij in strijd met instructies van opdrachtgever werd gewerkt, dit te bewijzen door opdrachtgever. Dit geldt zowel voor directe schade aan leidingen als voor gevolgschade waaronder begrepen letselschade aan medewerkers van opdrachtnemer. 

 

Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn tenten en of andere zaken per auto met aanhanger tot maximaal 10 meter van de bestemming c.q. de plaats van uitvoering van de werkzaamheden kan brengen. 

 

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie waar de zaken naar toe moeten of de tent moet worden opgezet, zonder obstakels te bereiken is en dat de locatie zelf vlak is, ontdaan van obstakels en voor zover mogelijk schoon is. 

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimte waar de tent opgebouwd dient te worden, minimaal 12m x 12m is voor een tent van 10m x 10m. Voor een tent van 10m x 20m geldt een minimale ruimte van 12m x 22m. Indien de overeengekomen opbouwtijd na zonsondergang is, dient opdrachtgever te zorgen voor voldoende licht op de plaats van opbouwen. 

 

De ondergrond dient stevig te zijn, zodat scheerlijnen/haringen geplaatst kunnen worden zonder dat deze losraken. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals drassige grond, plaatsen op beton etc. dient dit bij de offerte aanvraag kenbaar te worden gemaakt. Indien niet kenbaar gemaakt tijdens offerteprocedure, wordt meerwerk in rekening gebracht. 

 

Het is verboden om de scheerlijnen van de tenten of de tentpalen te verplaatsen of de spanning op de lijnen te veranderen, installaties of andere zaken in de tent te plaatsen op een zodanige plaats dan het risico bestaat dat deze tegen het tentdoek aan komen en om heaters te plaatsen op minder dan 100cm van het tentdoek. 

 

Opdrachtgever dient goed voor de ter beschikking gestelde zaken te zorgen. Opdrachtgever dient te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende goedgekeurde brandblussers in de tent.

 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en diefstal van de materialen en hulpmaterialen. De schadevergoeding is bij vervuiling of beschadiging gelijk aan het bedrag dat opdrachtnemer voor professioneel herstel verschuldigd is aan een reparateur en bij diefstal de actuele aankoopprijs van een vervangend exemplaar. 

Meerwerk

Indien tijdens de offerteprocedure niet kenbaar is gemaakt dat de ondergrond niet stevig is, of er bijzondere andere omstandigheden zijn om de scheerlijnen/haringen te kunnen plaatsen en hierdoor voor het plaatsen van deze bevestigingsmaterialen extra maatregelen genomen moeten worden om veiligheid en standplaats van de tent te kunnen waarborgen, wordt meerwerk in rekening gebracht ad € 25 per extra gewerkt kwartier. Tevens worden de extra verbruikte materialen in rekening gebracht. 

Evenementenverzekering

Er dient door de opdrachtgever een evenementenverzekering te worden afgesloten, zodat (storm) schade en diefstal gedekt is. Raadpleeg uw verzekeraar voor de voorwaarden. Eventueel kan opdrachtnemer de opdracht aanvaarden zonder deze verzekering, echter, de opdrachtgever dient in dat geval rekening te houden met een hoge nieuwwaarde die vergoed dient te worden.